Efteruddannelse.

Efteruddannelse.net - Efteruddannelser

 

 

Artikler om uddannelse fra GratisArtikler.com
Artikler om undervisning
Husketips hjælper dig til at huske bedre

 

 

 

 

 

A propos efteruddannelse om sprogstimulering:

Stimulér udviklingen af sprog hos tosprogede børn ved forældre-samarbejde

Den sprogstimulering, som kommunerne giver tosprogede børn med behov for at udvikle deres danske sprog, fungerer bedre i dag end for fem år siden, vurderer pædagogiske konsulenter i landets kommuner.

Konsulenterne mener, at de metoder og materialer, som anvendes til sprogstimulering, er af højere kvalitet end tidligere, og at indskolingen for tosprogede småbørn som resultat fungerer bedre.
Men der stadig er vigtige udfordringer at tage fat på vedr. udvikling af sproget.

I en ny evaluering har EVA undersøgt, hvordan kommunerne organiserer og gennemfører den lovpligtige sprogstimulering af de 3-5-årige tosprogede børn, der har behov for det. EVA har gennemført evalueringen for tre ministerier.

Rapporten understreger, at der stadig er vigtige udfordringer at tage fat på. De drejer sig bl.a. om at skabe et tillidsfuldt samarbejde med forældre til de tosprogede børn. Og om at give de pædagogiske medarbejdere bedre faglige kvalifikationer til at håndtere opgaven.

”Det lykkes når forældrene er med”
Samarbejdet med forældrene er en yderst væsentlig faktor i at skabe et godt fundament for tosprogede børns sproglige udvikling: Forældrenes engagement, opbakning og sproglige opmærksomhed hjemme er central for at indsatsen som helhed lykkes. Det vurderer kommunernes pædagogiske konsulenter og tosprogskonsulenter. Men forældrene til tosprogede børn mangler information om tilbuddet om sprogstimulering. De ved ofte ikke at udgangspunktet er at deres børn har et særligt behov, eller hvordan de kan arbejde videre med børnenes udvikling hjemme.

Derfor skal kommuner og institutioner sætte fokus på at udvikle forældresamarbejdet og fx invitere forældre til at se hvad der sker i børnehaven, og hvordan den sproglige stimulering foregår. Samtidig bør pædagogerne i det daglige sætte ord på deres forventninger til forældrene, fx om at tale meget med børnene hjemme og læse for dem, og spørge ind til forældrenes forventninger til tilbuddet.

Pædagoger møder kulturbårne udfordringer i samarbejdet med forældre, fx kulturforskelle i opdragelse og i måder at kommunikere på, hvilket bl.a. kan føre til misforståelser. Nogle forældre mangler sociale og psykiske ressourcer hvilket kan gøre det svært for dem at bakke op om tiltagene, men i almindelighed er forældre til de tosprogede børn meget motiverede for at deres børn deltager.

Viden om børns sprogtilegnelse
Spørger man de pædagogiske konsulenter om de vigtigste barrierer i arbejdet med sprogstimulering (vel at mærke barrierer som kommunen kan gøre noget ved), peger 22 % af dem på manglende faglige kvalifikationer hos de pædagogiske medarbejdere. Det underbygges af at ca. en fjerdedel af kommunerne har personale med op til syv dages efteruddannelse i andetsprogspædagogik, og ca. halvdelen af kommunerne anvender også personale helt uden relevant efteruddannelse til at sprogstimulere de tosprogede børn.

Derfor anbefaler rapporten at kommunerne styrker det pædagogiske personales faglige kompetencer på feltet: Viden om sprogtilegnelse, sprogstimuleringsmetoder og interkulturel kommunikation kan nås ad flere veje, fx gennem formaliseret efteruddannelse, men også faglige netværk og erfaringsudveksling kan sprede nyttig viden, lige som kommunernes egne konsulenter kan undervise pædagogerne.

Lovgrundlag – folkeskolelovens § 4a
Alle børn i Danmark skal have de bedste og lige betingelser for en god begyndelse på livet – også når det gælder sproglige kompetencer. Derfor lyder det i Folkeskoleloven:
”§ 4a. Der skal tilbydes tosprogede børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, støtte til fremme af den sproglige udvikling med henblik på tilegnelse af dansk, hvis de efter en sagkyndig vurdering har behov herfor. Tilbudet omfatter aktiviteter, der er egnet til at stimulere børnenes sproglige udvikling.” Folkeskoleloven stiller også krav til kvalifikationerne hos de pædagoger der varetager opgaven.

Antal tosprogede småbørn på landsbasis

I Danmark er der 20.656 tosprogede børn i alderen 3-5 år i 2007/2008 (20.069 i 2002) (foreløbige tal fra Undervisningsministeriet). I dag får i alt 11.373 tosprogede småbørn sprogstimulering, dvs. 57 % af alle tosprogede småbørn i Danmark (46 % i 2002).

Metode
Evalueringen bygger på:

* en spørgeskemaundersøgelse på hhv. chefniveau og konsulentniveau i kommunerne. Dvs. til hhv. børne-/skole- eller dagtilbudschefer og til konsulenter der har koordinerende ansvar for paragraf 4a og kontakt med (sprog-)pædagogerne.
* Fokusgruppeinterview og enkeltinterviews i seks case-kommuner. I hver kommune er øverste chef, konsulent, (sprog-)pædagoger, børnehaveklasseledere og forældre interviewet.

Styregruppe
EVA har gennemført evalueringen for Integrationsministeriet, Undervisningsministeriet og Velfærdsministeriet. En repræsentant fra Kommunernes Landsforening (KL) har sammen med repræsentanter fra de tre ministerier udgjort en styregruppe for projektet.

Kontaktpersoner
Chefkonsulent Henrik Torp Andersen tlf. 33 92 62 08 og fuldmægtig Helene Hoff tlf. 33 92 61 37 fra Integrationsministeriet, pressechef Line Aarsland tlf. 33 92 50 44 fra Undervisningsministeriet, fuldmægtig Anne Louise Nyegaard Jepsen tlf. 33 92 92 33 og pressekonsulent Jesper Høvsgaard Termansen tlf. 33 92 47 49 fra Velfærdsministeriet og konsulent Anette Aunbirk tlf. 33 70 35 39 fra Kommunernes Landsforening.

Dette er en pressemeddelelse fra EVA centret www.eva.dk fra 28. august 2008.


Se mere om efteruddannelse for pædagoger herpowered by FreeFind

Forsiden om efteruddannelse
Efteruddannelse BlogBLOG om efteruddannelse
Efteruddannelse for pædagogerEfteruddannelse Pædagoger
Efteruddannelse MetalEfteruddannelse Metal
Efteruddannelse MetalDJØF Efteruddannelse
Masteruddannelser-DPU
AMU kurser & efteruddannelse
Efteruddannelse eller videreuddannelse?
Bedre efteruddannelse med studieteknik
 
Evaluering sprogstimulering
Sprogstimulering tosprogede og forældre
Sprogstimulering tosprogede

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google


Search WWW Søg på Efteruddannelse